Cryin


Cryin - BEYOND
词:黄家强
曲:黄家强

夜还是一样

路仍是一样

未平伏的梦亦一样

在逃避孤独

为谁在等待

但无尽失落在伤害

困恼疑惑生死好像竞赛

慨叹短暂一生愿快乐

过去你的心可有失落
今天创伤加添了无奈

一生遇上种种再不幸

No more cryin' no more cryin'

是明日的路

尽情的虚度

没期望一生是怎样

漫长夜的梦

在蚕食虚空

是无力的泪在哀号

过去你的心可有失落

今天创伤加添了无奈
一生遇上种种再不幸
No more cryin' no more cryin'

困恼疑惑生死好像竞赛

慨叹短暂一生愿快乐

过去你的心可有失落

今天创伤加添了无奈

一生遇上种种再不幸
No more cryin' no more cryin'


Cryin